duhoctrungquoc

Việc làm-Thực tập

(Cập nhật ngày: 22/7/2019)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   439     /QĐ-ĐHPĐ-ĐT

                     Hà Nội, ngày  21   tháng  7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học năm 2019


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Quyết định số 350/Ttg ngày 8/7/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường ĐHDL Phương Đông;

Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế trường Đại học Dân lập;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-ĐHPĐ-HĐQT ngày 07/8/2003 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường ĐHDL Phương Đông;

Căn cứ Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 về sửa đổi bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi bổ sung ở Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án Tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học dân lập Phương Đông

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh hệ đại học chính quy đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển vào tất cả các ngành của trường ĐHDL Phương Đông theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia là 14,0 điểm (Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy định và không có môn thi nào trong tổ hợp môn xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống. Riêng ngành Kiến trúc, điểm môn Vẽ mĩ thuật ≥ 4.0).

Điều 2: Hội đồng tuyển sinh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

    - Bộ GDĐT (để báo cáo)

    - Như điều 2

    - Lưu VP, ĐT.                                                            

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ CHỦ TỊCH - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS Vũ Phán

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH - HIỆU TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS.Bùi Thiện DụBAN HỢP TÁC ĐÀO TẠO | TRAINING COOPERATION DEPARTMENT
Địa chỉ: Phòng 201, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3-782-8518 (số máy lẻ: 201) hoặc (+84-4) 3-784-1379
Email: htdt@phuongdong.edu.vn | Website: http://htdt.phuongdong.edu.vn/
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 14
Số người đã truy cập: 908