duhoctrungquoc

Việc làm-Thực tập

(Cập nhật ngày: 25/4/2019)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG


Số 269 /TB-ĐHPĐ-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  17  tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc không tổ chức thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt I năm 2019


Căn cứ Thông báo số 914/TB-ĐHPĐ-ĐT ngày 20/12/2018 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế công tác tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, trường ĐHDL Phương Đông thông báo:

1/ Không tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt I năm 2019 ngày thi 27-28/04/2019.

2/ Toàn bộ hồ sơ tuyển sinh đăng ký dự thi đợt I, ngày 27-28/04/2019 sẽ chuyển sang đợt thi tổ chức vào tháng 10 năm 2019.

3/ Đề nghị bộ phận tuyển sinh Sau đại học thông báo cho thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4/ Thủ trưởng các đơn vị phổ biến đến cán bộ, giảng viên trong trường. Trung tâm Tin học – Thư viện đăng trên trang Web của trường.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo, trường ĐHDL Phương Đông (phòng 204) số 171 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 04.37847110, 04.37848515 (số máy lẻ 303);

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- HĐQT (để báo cáo);

- Các đơn vị;

- Các thí sinh;

- Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Vũ PhánBAN HỢP TÁC ĐÀO TẠO | TRAINING COOPERATION DEPARTMENT
Địa chỉ: Phòng 201, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3-782-8518 (số máy lẻ: 201) hoặc (+84-4) 3-784-1379
Email: htdt@phuongdong.edu.vn | Website: http://htdt.phuongdong.edu.vn/
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 9
Số người đã truy cập: 1122